அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 139
Fillable using the English keyboard

ஜூன் 2017 (18-06-2017) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 138 -மே 2017 (07-05-2017) - விடைகள்


குறுக்காக:
3. என்றுமிருக்கும் பிசாசு தலை வெட்டிக் கொலை (5)
6. மரத்தின் பின் பிரமன் பாதி நியாயத்தை மதிப்பவன் (4)
7. எரியும் உணர்வு கருப்பழகுடன் சேர்ந்தால் ருசி (4)
8. நான்காம் ஸ்வரம் ரசிப்பவன் ஒரு மெய்யிழந்து கலந்த பித்தன் (6)
13. அந்த மனிதன் உள்ளே தலை எடுத்த வேறொருவன் (6)
14. அரை ரவிக்கை படி சாப்பாட்டில் இடைஞ்சல் (4)
15. குறள் பாட்டை குறைத்தவர் தூக்கத்தில் ஒலி (4)
16. மேளங்கொட்டு , ஆறாம் ஸ்வரம் அர்ஜுனன் ஆயுதத்துடன் படி (3,2)

நெடுக்காக:
1. வள்ளல் அடக்கிய சொல் பாணபட்டர் படைத்தது (5)
2. இந்தியாவைக் காக்கும் மண்மதிலை விட்டு விட்டு பாதி இயக்கு (5)
4. நிறைய காசுக்காக என் பாதி கப்பல் கருவி (4)
5. அடங்காதவன் சிறுதடி பாதியுடன் சிரம் (4)
9. தழும்புள் கடைக்கண் மாங்கனியில் சிறையானது (3)
10. பித்தம் பாதி ஆற்றல் குறைத்து பொருளில்லாப் பேச்சு தரும் (5)
11. தலை வார கணினிக் கோப்பு (folder) தலை சீவி சரிவு (5)
12. எப்போதும் பருந்தாக முடியாத பறவை குறைந்தாலும் பாராட்டு (4)
13. இனிப்புடன் ஏலம் நடுவில் சேர்ப்பது இல்லையா ? (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted on 18th June 2017. Solution posted on 16th July 2017BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page