அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 45

டிசம்பர் 2012

மார்கழி ஸ்பெஷல்

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 _4 __ _5 __
_6 __ __ __ __ __
__ __ _7 __ __ __
_8 __ __ __ _9 __ __
__ __ __ 10 11
12 13 __ __ __ __ __
14 __ __ __ __ __
__ __ 15 __ __ __
16 __ __ __ __ __ __

குறுக்காக


3. வாசஸ்தலம் பாதி கணவன் சேர்த்த ராகம் (5)

6. யாழில்லா சித்ரவீணை ஸ்வரத்துடன் அனுபவித்த (4)

7. வாகனம் வந்தா வனம் செல்ல 9-ல் முருகனை அழைக்கும் (3,1)

8. நடு மாதிவள் மெய்யிழந்து கலந்து பாடிய ராகம் (6)

13. தாமரையாகிய மகாத்மா பாடும் ராகம் (6)

14. கடையிழந்த வீறு நாட்டை ஒட்டினால் யுத்தராகம் என வீணைக்கொடியுடைய வேந்தன் சொன்னது (4)

15. சாரதியுடன் நான்காம் ஸ்வரம் சேர்ந்த ராகம் (4)

16. மகிழ்வடைய திருவாதிரைக்கு செய்வதுடன் அப்புறம் நடுவில் சேர் (5)


நெடுக்காக


1. அரசியின் முன் தான் _____ மட்டுமே என்று சுப்பலட்சுமியிடம் கூறிய நேரு (5)


2. மண்டபத்தில் தாலி கட்டுமுன் பண்டிதர் கேட்கும் இசைக்கருவி (5)


4. பாட்டுடன் சொல்லப்படும் சேதி (4)


5. குதிரை நடுவில் இடையில்லா குத்தா ஒரு ராகம்? (4)


9. ராகவள்ளி விட்டுவிட்டு கலந்த ராகம் (3)


10. புள்ளாய் வந்த பொல்லா அரக்கன் நிறைய சாப்பிடுபவன் (5)


11. கச்சேரியில் பாடும் ராகமா? கதையில் சொல்லப்படும் அறிவுரை அறிவா? (5)


12. களிம்பு பட்டு புட்டு விட்ட ஆடை மார்கழியில் வேண்டும் (4)


13. வீணைக்கம்பி மூளையை உறுப்புடன் இணைக்கும்? (4)


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page