தமிழ் சொல் விளையாட்டு பக்கங்கள்

 

ஆங்கில தினசரி மற்றும் சஞ்சிகைகளில் குறுக்கெழுத்துகளைத் தவிர நிறைய வகையான சொல் விளையாட்டுக்கள் வெளியாகும். அவற்றில் இரண்டு ALPHA TRIANGLE மற்றும் JUMBLE.

BANGALORE MIRROR- இல் வரும் ALPHA TRIANGLE ஒன்று இதோ.ALPHA TRIANGLE- சொல் அடுக்கு எனற பெயரில் தமிழில் வழங்கியுள்ளேன்.

DECCAN CHRONICLE- இல் வரும் JUMBLE ஒன்று இதோ.


JUMBLE- சொல் கலை எனற பெயரில் தமிழில் வழங்கியுள்ளேன்.

 

எஸ்.பார்த்தசாரதி

ஆகஸ்ட் 2011

 

சொல் கலை (JUMBLE) - 04 - December 2011 compiled by Parthasarathy

Posted on 21st December 2011

சொல் கலை (JUMBLE) - 03 - November 2011 compiled by Parthasarathy

Posted on 21st November 2011

சொல் கலை (JUMBLE) - 02 - October 2011 compiled by Parthasarathy

Posted on 21st October 2011

சொல் அடுக்கு (ALPHA TRIANGLE) - 02 - October 2011 compiled by Parthasarathy

Posted on 1st October 2011

சொல் கலை (JUMBLE) - 01 - September 2011 compiled by Parthasarathy

Posted on 11th September 2011

சொல் அடுக்கு (ALPHA TRIANGLE) - 01 - August 2011 compiled by Parthasarathy

Posted on 21st August 2011


Click here to visit my Home Page