பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - 03 (13-05-2020)விடைகள்


பா பு தமிழ் குறுக்கெழுத்து குறிப்பு - 03 -விடை இடையிலுள்ளது உயிரோ, மெய்யோ உங்களுக்குத் தெரியும் (7) =குறுக்கெழுத்து

பா பு EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clue - தமிழ் விடை) குறிப்பு - 03 விடை Prise with stick as lever (5)=நெம்பு-கோல்

Pictorial Puzzle குறிப்பு - 03

விடை = இரும்புத் திரை


விடை(கள்) அனுப்பினோர்


நாகராஜன் அப்பிச்சிக்கவுண்டர்

முத்துசுப்ரமண்யம்

மீ கண்ணன்

ஆர்.நாராயணன்

மீனா

சௌதாமினி சுப்ரமண்யம்

பாலூ மீBackClick here to visit my Home Page