பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - 182 08-11-2020 - Sunday Special - Fillable with answers


QWERTY keyboard-ஜயே உபயோகித்து தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. Play with it and send your feedback about this software to puthir.mayam@gmail.com.

விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers Buttonஜ க்ளிக் செய்யவும்

1. வடமொழியில் வருகை குறைந்தால் வெற்றி (3)


2. கோபம் அடக்கியது என் பாதி அடையாளம் (4)


3. முண்டாசுக் கவி மிசை நிலவினிலே பாடிய நதி குறைந்து அரை மனிதனை எண்ணியது (4)

4. கைப்பிடித்த கணவன் தலை மேல் பூங்குடம் வைத்து நடனம் (4)


5. மராத்தியப் பாடல் பழுதில்லை (5)

6. சிரத்தையுடன் எடை கூடி உள்ளே முதலில் வந்தார் (5)


Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 8th November 2020 from Bangalore
Click here to visit my Home Page