பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு

ஜுலை 2009-ல் நானும் என் மனைவி அம்ருதாவும் சேர்ந்து தொடங்கிய அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) 2009 முதல் 2017 வரை எட்டு வருடங்களில் 140 புதிர்கள் வரை வளர்ந்தது.

மே 11, 2020 முதல் ஒவ்வொரு தினமும் காலை ஏழு மணிக்கு பா பு (பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள்) வெளியிடுகின்றேன். தினமும் மூன்று குறிப்புகள் வரும் - 1. தமிழ் குறுக்கெழுத்து , 2. EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) , 3. Pictorial Puzzle.

விடைகள் இரவு 7.00 மணிக்கு. நினைவில் கொள்ளுங்கள் 7.00 மணி காலையிலும் மாலையிலும்.

பா பு 204 - 30-11-2020 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும் பா பு 205 - 01-12-2020 - நாளை காலை 7 மணிக்கு

பா பு 203 - 29-11-2020 - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

பா பு 01 முதல் 202 வரை விடைகளுடன் - இங்கே க்ளிக்செய்யவும்

Click here to read my Twitter postings mostly on English Cryptic Crosswords

குறுக்கெழுத்து -பா பு - 200 (Fillable) -இங்கே க்ளிக் செய்யவும் - 3-12-2020 மாலை ஆறு மணி வரை விடைகள் அனுப்பலாம்

22-11-2020 Sunday Special 6 குறுக்கெழுத்து குறிப்புகள்(Fillable) - இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

15-11-2020 Sunday Special 6 குறுக்கெழுத்து குறிப்புகள்(Fillable) - இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

08-11-2020 Sunday Special 6 குறுக்கெழுத்து குறிப்புகள்(Fillable) - இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

01-11-2020 Sunday Special 6 குறுக்கெழுத்து குறிப்புகள்(Fillable) - இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

குறுக்கெழுத்து -பா பு - 150 (Fillable) -விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மினி குறுக்கெழுத்து - 02 (Fillable) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

மினி குறுக்கெழுத்து - 01 (Fillable) - விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

சொல் கலை 2 விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

சொல் கலை 1 விடைகளுடன் இங்கே க்ளிக் செய்யவும்


Click here to visit Crossword Main PageClick here to visit my Home Page