பார்த்தசாரதியின் புதிர்கள் - பா பு - சொல் கலை 2 (09-08-2020) - பா பு தொடர்ச்சியாக 3 மாதங்கள் வெளியிட முடிந்ததை கொண்டாடுவதற்கு அமைத்தேன். இன்று (09-08-2020) ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆனதால் Sunday Special ஆகிவிட்டது. - பார்த்தசாரதிFillable.ஆங்கிலத்தில் JUMBLE எனப்படும் பிரபல சொல் விளையாட்டின் தமிழாக்கமே சொல் கலை. கலைந்திருக்கும் 5 சொற்களை (A,B,C,D,E) சீரமைக்க வேண்டும். ஒவ்வொன்றிலும் குறிப்பிடப்பட்ட எழுத்துக்களை (1,2,3,4,5,6) சீரமைத்து கிடைக்கும் சொல்தான் கடைசி கட்டத்தில் இருக்கும் கேள்விக்கு விடை.

QWERTY keyboard-ஜயே உபயோகித்து தமிழில் Type செய்ய உதவும் இச்செயலி திரு ஹரி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது. This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

A      த்      ர      சி      யா      தை      அ ?


B       ல்       க்       லி       சொ      கு       ழு


C       ப       தி       ட      ப்       ம்       ரை


D       தி       டி      யு       ன்       ஷ்       ர


E      ன்       த்      லி      இ       ய      தா


கேள்வி - பல் ஆஸ்பத்திரிக்கு எப்படிப் போகணும்?
விடை - 6 எழுத்துக்கள் (1,2,3,4,5,6, என்ற இடங்களில் வரும் எழுத்துக்களை சீரமைத்து கிடைக்கும் சொல்)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Posted on 29th June 2020 from Bangalore


சொல்கலை-2 விடைகளை அனுப்ப வேண்டாம். விடைகளுக்கு Submit Answers Buttonஜ க்ளிக் செய்யவும்Click here to visit my Home Page