108 DIVYA DESA ASHTOTTHARA SATHA NAMAVALI

1. Sri Periya pirAtti MahAlakshmi samEtha - Sri Paramapadha nAtha parabruhmanE namah/ (Paramapadam)

2. Sri Boo dEvi nAchiyAr samEtha - Sri KsheerAbdi nAtha parabruhmanE namah / (TiruppArkadal)

3. Sri Ranga nAchiyAr samEtha - Sri RanganAtha parabruhmanE namah / (Srirangam)

4. Sri Alarmel mangA PadmAvathi samEtha - Sri SrinivAsa VEnkatEswara para bruhmanE namah / (TiruvEnkatam)

5. Sri Perun dEvi (mahAdevi) nAyaki samEtha - Sri PErarulAla VaradarAja para bruhmanE namah /(Tirukkachi - Athigiri)

6. Sri kOmalavalli (padithAndA pathini) samEtha - Sri SArangapAni parabruhmanE namah / (Tirukudanthai)

7. Sri Kamala valli nAchiyAr samEtha -Sri Azhagiya ManavAla parabruhmanE namah / (Tirunaraiyur)

8. Sri Sen kamala valli samEtha - Neelamegha parabruhmanE namah / (Thanjai mA mani Koyil)

9. Sri Azhagiya valli nAchiyAr SamEtha - Sri SundarAja parabruhmanE namah / (Tiru Anbil)

10. Sri PoorvA devi samEtha - Sri PurushOthama parabruhmanE namah / (Tirukkarambanur-Uttamar Koyil)

11. Sri Pankaja valli samEtha - PunDareekAksha parabruhmanE namah / (Tiruvellarai)

12. Sri PotrAmaraiyAl (HemAbjavalli) samEtha - Valvilirama parabruhmanE namah / (Tirup pullam bhootham kudi)

13. Sri Kamala valli (IndirAdevi) samEtha - Appala RanganAtha parabruhmanE namah / (Tiruppernagar - AppakkuDathAn)

14. Sri Ranga nAyaki samEtha - Aandu Alakkum Ayya parabruhmanE namah / (Tiru Aadanur)

15. Sri Senkamala valli samEtha DevAdirAja(Aamaruviappa) parabruhmanE namah/ (Tiruvazhundur-Ther azhundur)

16. Sri Thiru mA magal nAchiyAr samEtha - ArulmAkkaDal (KripA samudra) parabruhmanE namah/ (Tiru SirupPuliyur)

17. Sri Sara nAyaki samEtha - SAranAtha parabruhmanE namah/ (Tirucherai)

18. Sri Thalai changa nAchiyAr samEtha - NAnmadhiya (vyOmajyOti) parabruhmanE namah/ (Tiru Thalai Changa Nan madhiyam-ThalaichankAdu)

19. Sri Kamala valli nAyaki samEtha - Hara sApa vimOchana parabruhmanE namah/ (Tiruk KanDiyur)

20. Sri Bhoomi dEvi nAchiyar samEtha - Oppili appa (Srinivasa) parabruhmanE namah/ (Tiruvin nagar, Oppili appan Koyil)

21. Sri Kanna pura nAyaki samEtha - Neela mEgha (SourirAja) parabruhmanE namah/ (Tiruk kanna puram)

22. Sri Amrutha gaTa valli samEtha - VayalAli manavAla parabruhmanE namah/ (TiruvAli- Tiru nagari)

23. Sri Soundarya valli samEtha - Soundarya rAja parabruhmanE namah/ (Tiru nAgai- NAgap pattinam)

24. Sri Vanjula valli samEtha - Thiru naraiyoor nambi parabruhmanE namah/ (Tiru naraiyoor- NachiyAr koyil)

25. Sri Shenbaga valli samEtha - Jagan nAtha parabruhmanE namah/ (Tiru Nandhi pura Vinnagaram-NAthan koyil- Dakshina JagannAth)

26. Sri Parimala Ranga nAyaki (Chandra Sapa vimOchana valli) samEtha - ParimaLa RanganAtha - (Maruviniya mainda , Suganda vana nAtha parabruhmanE namah/ (Tiru Indalur)

27. Sri Pundareeka valli samEtha - Govinda rAja (dEvAdi dEva) parabruhmanE namah/ (Tiru Chitra Koodam- Chidambaram)

28. Sri Loka nAyaki (mattavizh kuzhali) samEtha - Tiru vikrama (ThAdAla) ) parabruhmanE namah/ (Tiruk Kazhi SrirAma Vinnagaram - SirkAzhi)

29. Sri PadmAsana (Pushpa valli) samEtha - Vaiyam KAtha (Jagat rakshaka) parabruhmanE namah/ (Tiru Koodalur, Aaduturai PerumAl koyil)

30. Sri Aravinda valli (lOkanAyaki) samEtha - Shyamala mEni (lOkanAtha) parabruhmanE namah/ (Tiruk Kannan kudi)

31. Sri AbhishEka valli samEtha - Bhakta vatsala parabruhmanE namah/ (Tiruk Kanna mangai)

32. Sri ramAmani valli (PotrAmaraiyAl) samEtha - Gajendra varadha parabruhmanE namah/ (Tiru Kavi Thalam, Kapisthalam)

33. Sri Maragathavalli samEtha - KOla val vili rAma (sringAra sundara) parabruhmanE namah/ (Tiru Velliyan kudi)

34. Sri Pundareeka valli samEtha - Sri nara nArAyana parabruhmanE namah/ (Tiru mani mAda koyil, Tiru nAngur)

35. Sri VaikunTa valli samEtha - Sri VaikunTa nAtha parabruhmanE namah/ (Tiru VaikunTa Vinnagaram, Tiru nAngur)

36. Sri Amruta gaTa valli samEtha - Kudam Adu kootha parabruhmanE namah/ (Tiru Arimeya Vinnagaram, Tiru nAngur)

37. Sri KaDal magal nAchiyAr samEtha - Deiva nAyaka parabruhmanE namah/ (Tiru ThevnAr Thogai)

38. Sri PurushOtthama nAyaki samEtha - PurushOtthama parabruhmanE namah/ (Tiru Vann PurushOthamam,Tiru nAngur)

39. Sri Alli mA malar nAchiyAr samEtha - Sri pErarulAla parabruhmanE namah/ (Tiru Semponsei koyil, TirunAngur)

40. Sri Tiru magal nAchiyAr samEtha - Mani kooda nAyaka parabruhmanE namah/ (Tiru manik Koodam, Tiru nAngur)

41. Sri Sen kamala valli samEtha - Senkan mAl parabruhmanE namah/ (Tirutthetri ambalam, Tiru nAngur)

42. Sri Madavaral Mangai samEtha - GopAla krishna parabruhmanE namah/ (Tiruk kAvalam pAdi, Tiru nAngur)

43. Sri PoovAr Tirumagal nAchiyAr samEtha - Anna nArAyana parabruhmanE namah/ (Annan Koyil, Tiru nAngur)

44. Sri ThAmarai nAyaki samEtha - ThAmaraiyAl kElva parabruhmanE namah/ (Tiru PArthan Palli, Tiru nAngur)

45. Sri Sundara valli samEtha - Sri Kallazhaga (mAlirum sOlai nambi) parabruhmanE namah/ (Azhagar koyil, TirumAlirum Solai)

46. Tiru mA magal nAchiyAr samEtha Uragamell anaiyA(SowmyanArAyana) parabruhmanE namah/(Tiruk Koshtiyur)

47. Sri Uyya vandha nAchiyAr samEtha Sathya giri nAtha parabruhmanE namah/ (Tiru meyyam)

48. Sri KalyAna valli samEtha -Sri KalyAna jagan nAtha parabruhmanE namah/ (Tirp PullANi, RAmanAthapuram)

49. Sri Anantha nAyaki samEtha - Nindra nArAyana parabruhmanE namah/ (Tiru thankAl)

50. Sri Megha valli samEtha - kALa mEga parabruhmanE namah/ (Tiru mOgur)

51. Sri Madhura valli,(Vagula valli) samEtha - Koodal azhaga parabruhmanE namah/ (Tiruk Koodal, Madurai)

52. Sri GodhA devi samEtha Vata patra sAyi (rangamannAr) parabruhmanE namah/ (Tiru villi puttur, Sri villi puttur)

53. Sri Aadhi nAtha valli samEtha - Aadhi nAtha parabruhmanE namah/ (Tiruk kurugur, AlwAr Tirunagari)

54. Sri Karum thaDan kanni nAchiyAr samEtha - AravinDa lOchana parabruhmanE namah/ (Tiru Tholai villi mangalam, Erattai Tirupati)

55. Sri Siree vara guna mangai samEtha - ThothAdri nAtha parabruhmanE namah/ (Tiru Siree vara mangai, VAna mA malai, Nanguneri)

56. Sri Pulingudi valli samEtha -Sri Kaichina vEnda parabruhmanE namah/ (Tirup pulin gudi)

57. Sri Kuzhaik kAdhu valli nAchiyAr samEtha - Makara neDum kuzhaik kAdha parabruhmanE namah/ (Then TiruppErai)

58. Sri VaikunTavalli samEtha - Sri KaLLa pirAn parabruhmanE namah/ (Sri vaikuntam)

59. Sri Vara guna valli samEtha - VijayAsana parabruhmanE namah/ (Tiru vara guna mangai)

60. Sri Kulandhai valli samEtha - MAyak kootha parabruhmanE namah/ (Tiruk kulandai, Perun kulam)

61. Sri Kurun gudi vall nAchiyAr samEtha - Srivaishnava Nambi parabruhmanE namah/ (Tiruk Kurun gudi)

62. Sri Kumuda valli (Koloor valli) nAchiyAr samEtha - Vaittha MAnidhi parabruhmanE namah/ (Tiruk Kolur)

63. Sri Srihari lakshmi samEtha - Ananta padma nAbha parabruhmanE namah/ ( Tiru anantha puram, Trivandrum)

64. Sri Kamala valli nAchiyAr samEtha - Sri Tiruk Kural appa parabruhmanE namah/ (Tiru VaNN ParisAram)

65. Sri VAtsalya valli nAchiyAr samEtha - Katkarai appa parabruhmanE namah/ (Tiruk kAt karai)

66. Sri Madhura vEni nAchiyAr samEtha - Tiru moozhik kala(Sri sookti nAtha) parabruhmanE namah/ (Tiru moozhikkaLam)

67. Sri PorkoDi nAchiyAr samEtha - Mayap pirAn parabruhmanE namah/ (Tirup Puliyur, Kutta nAdu)

68. Sri Senkamala valli samEtha - Imayavar appa parabruhmanE namah/ (Tiru chen kundrur)

69. Sri Malar mangai nAchiyAr samEtha - NavAi mukunda parabruhmanE namah/ (Tiru nAvAi)

70. Sri Vatsalya devi (Selva Tiruk kozhundu)nAchiyAr samEtha - Sri Vallabha parabruhmanE namah/ (Tiru valla vAzh, Tiruvalla)

71. Sri Kamala valli nAchiyAr samEtha - Pambanai appa parabruhmanE namah/ (Tiru Vann vandur)

72. Sri Maragatha valli nAchiyAr samEtha - Aadhi kesava parabruhmanE namah/ ( Tiru vattAru)

73. Sri Vithuvak kOttu valli samEtha - Uyya vandha nAyaka parabruhmanE namah/ (Tiru Vithuvak kOdu)

74. Sri Karpaga valli samEtha - Sri Amruta (Adbuta) nArAyana parabruhmanE namah/ (Tiruk kadithAnam)

75. Sri PadmAsani nAchiyAr samEtha - Tiruk kural appa (SeshAsana) parabruhmanE namah/ (Tiru Aaran vilA, AaranmUla)

76. Sri HemAmbuja valli samEtha - Sri Deiva nAyaka parabruhmanE namah/ (Tiru vaheendra puram, Ayindhai)

77. Sri Poon gOvai nAchiyAr samEtha - Tri vikrama parabruhmanE namah/ (Tiruk kovalur, GopAla puram)

78. Sri Alarmel mangA samEtha - Aadhi kesava (chakradhara) parabruhmanE namah/ (Ashta bhuja karam, Kanchee puram)

79. Sri Maragatha valli samEtha - Sri Deepa prakAsa parabruhmanE namah/ (Tiru thankA, Thoopul, Kanchee puram)

80. Sri Velukkai valli samEtha - Sri Mukunda nAyaka parabruhmanE namah/ (Tiru vElukkai, Kanchee puram)

81. Sri Rukmini Sathya bhAmA samEtha - Pandava Thoodha parabruhmanE namah/ (Tirup PAdagam. Kanchee puram)

82. Sri Nila mangai valli samEtha - Sri Jagadeesa parabruhmanE namah/ (Tiru Neer agam, Kanchee puram)

83. Ner oruvar illA valli samEtha - Chandra chooda (nilA thingal thunDa) parabruhmanE namah/ (Tiru NilA Thingal Thundam, Kanchee puram)

84. Sri Amudha valli nAchiyAr samEtha - Sri Tri vikrama parabruhmanE namah/ Tiru Oor agam, Kanchee puram)

85. Sri Komala valli nAchiyAr samEtha - Sri YathOkta kAri (VegAsEthu) parabruhmanE namah/ (Tiru vekkA, Kanchee puram)

86. Sri PadmA mani nAchiyAr samEtha - Sri KarunAkara parabruhmanE namah/ (Tiruk kAr agam, Kanchee puram)

87. Sri Kamala valli (ThAmaraiyAL) samEtha Sri KaLva parabruhmanE namah/ (Tiruk kAr vAnam, Kanchee puram)

88. Sri Anjila valli nAchiyAr samEtha - Aadhi varAha parabruhmanE namah/ (Tiruk kaLvanur, Kanchee puram)

89. Sri PavaLa valli samEtha - Sri PavaLa vanna parabruhmanE namah/ (Tiru PavaLa vannan, Kanchee puram)

90. Sri VaikunTa valli samEtha - Sri Parama pada nAtha parabruhmanE namah/ (Tiru ParamEswara Vinnagaram, Kanchee puram)

91. Sri Maragatha valli samEtha - Sri Vijaya rAghava parabruhmanE namah/ (Tirup put kuzhi)

92. Sri SudhA valli (Ennai petra thAyAr) samEtha - Sri Bhakta vatsala parabruhmanE namah/ (Tiru Nindra voor)

93. Sri Kanka valli (Vasumathi) samEtha - Vaidya Veera RAghava parabruhmanE namah/ (Tiru EvvuL, Tiruvallur)

94. Sri Ani mA malar Manga SamEtha - Neer vanna parabruhmanE namah/ (Tiru Neer malai)

95. Sri KOmala valli nAchiyAr samEtha - Laksmi varAha (Nitya kalyAna) parabruhmanE namah/ (Tiru Eda vendhai)

96. Sri Nila mangai nAyaki samEtha - Sthala sayana thurai parabruhmanE namah/ (Tiruk kaDal mallai, MahAbali puram)

97. Sri Veda valli samEtha -Sri Venkata krishna (Partha sArathi) parabruhmanE namah/(Tiru Allik Keni, TrruvallikkEni)

98. Sri Amrutha valli samEtha - YogA nrisimha (AkkArakkani) parabruhmanE namah/ (Tiruk KaDigai, ShOlinghur)

99. Sri Senju lakshmi samEtha - AhObila nrisimha parabruhmanE namah/ (SingavEzhkundram, AhObilam)

100. Sri SeethA PirAtti samEtha Sri RAma (Chakravarthi Thiru magan) parabruhmanE namah/ (Tiru AyOdhi, AyOdya)

101. Sri Srihari lakshmi samEtha - Sri Srihari(DevarAja) parabruhmanE namah/ (Tiru NaimisAranyam)

102. Sri SridEvi nAchiyAr samEtha - Sri Sri moorthy parabruhmanE namah/ (Tiru ShAla grAmam.MuktinAth)

103. Sri Aravinda valli samEtha - Badari nArAyana parabruhmanE namah/ (Tiru Badarika Ashramam, BadrinAth)

104. Sri PunDarIka valli samEtha- Sri PurushOttama parabruhmanE namah/ (Tiru KanDam kaDi nagar, DevaprayAg)

105. Sri ParimaLa valli nAchiyAr samEtha - Parama purusha parabruhmanE namah/ (Tirup Prithi, NanDa prayAg, Joshi mutt)

106. Sri KalyAna nAchiyAr samEtha - KalyAna nArAyana (DwArakAdheesa) parabruhmanE namah/ (Tiru DwArakai, DwArakA)

107. Sri Sathya bhAmA samEtha - GovardhanEsa parabruhmanE namah/ (Tiru VaDa mathurai, Mathurai)

108. Sri Rukmani Sathya bhAmA samEtha - Nava mOhana krishna parabruhmanE namah/ (TiruvAippADi, Gokulam)This CD has been made from the material downloaded from a number of sites listed in Acknowledgement Page.

The interactive materials in this CD are from CDs sold by TTD Devasthanam
This CD has been made for the use of persons interested in Sri Vaishnavam and is not to be used for commercial purposes.

Please do not make any copy of this CD, as it contains copy-righted materials.
S.Parthasarathy
spchennai@hotmail.com