தமிழ் குறுக்கெழுத்து பக்கங்கள்

ஆங்கில cryptic crosswordsகளுக்கு ஈடாக தமிழிலும் புதிர்கள் அமைக்க முடியும் என செய்து காட்டியவர், காட்டி வருபவர் திரு வாஞ்சிநாதன். வட அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியாகும் தென்றல் மாத இதழில் திரு வாஞ்சிநாதன் அமைக்கும் இப்புதிர்கள் கடந்த 9 வருடங்களாக மாதம் தவறாமல் தரம் குறையாமல் வருகின்றன. குறுக்கும் நெடுக்கும் எனும் இப்புதிர்களுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் உண்டூ. பல ஆண்டுகளாக ஆங்கில cryptic crosswordsகளை solve செய்து வரும் நாங்கள் கலிஃபோர்னியாவில் ஜனவரி 2009ல் குறுக்கும் நெடுக்கும் பார்த்தவுடன் அதன் தீவிர ரசிகர்களானோம். சென்னை வந்தபின் இணைய தளத்தில் http://www.tamilonline.com/thendral பழைய தென்றல் இதழ்களைத் தேடி ஒவ்வொரு புதிரையும் அவிழ்த்து மகிழ்ந்தோம். பின்னர் திரு வாஞ்சிநாதனை சந்தித்தோம். அவர் அளித்த ஊக்கத்தால் ஏப்ரல் 2009 முதல் நானும் என் மனைவி அம்ரிதாவும் புதிர்களை அமைக்க ஆரம்பித்துள்ளோம்.


S.Parthasarathy
2nd July 2009

Introduction to Tamil Cryptic Crosswords (தமிழில் புதைபுதிர் குறுக்கெழுத்து) by Parthasarathy

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 10 (July 2017)

Posted at 8.00 PM on 25th July 2017 from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 140

Posted at 16.00 hrs IST on Sunday 16th July 2017 from Bangalore

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 09 (June 2017)

Posted at 11.00 AM on 18th June 2017 from Bangalore

Click here for solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 09 (June 2017)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 139

Posted at 6.00 A,M, on Sunday 11th June 2017 from Bangalore

Click here for solution to Apaku-139 (அபாகு-138 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 08 (May 2017)

Posted at 06.00 AM on 21st May 2017 from Bangalore

Click here for solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 08 (May 2017)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 138

Posted at 10.00 PM on Saturday 6th May 2017 from Bangalore

Click here for solution to Apaku-138 (அபாகு-138 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 07 (April 2017)

Posted at 10.00 PM on 15th April 2017 from Bangalore

Click here for solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 07 (April 2017)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 137

Posted at 10.00 PM on Saturday 1st April 2017 from Bangalore

Click here for solution to Apaku-137 (அபாகு-137 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 06 (March 2017)

Posted at 10.00 PM on 18th March 2017 from Bangalore

Click here for solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 06 (March 2017)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 136

Posted at 10.00 PM on Saturday 4th March 2017 from Chennai

Click here for solution to Apaku-136 (அபாகு-135 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 05 (February 2017)

Posted at 10.00 PM on 18th February 2017 from Bangalore

Click here for solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 05 (February 2017)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 135


Click here for solution to Apaku-135 (அபாகு-135 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 04 (January 2017)

Posted at 10.00 PM on 28th January 2017 from Bangalore

Click here for solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 04 (January 2017)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 134

Posted at 10.00 PM on Saturday 14th February 2017 from Bangalore- due on First Sunday (Delayed since we were very busy in Chennai)

Click here for solution to Apaku-134 (அபாகு-134 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 06 (first published in September 2009)

Posted at 10.00 PM on 14th January 2017 - Third Saturday from Bangalore

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 03 (December 2016)

Posted at 10.00 PM on Third Saturday 17th December 2016 from Bangalore

Click here for solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 03 (December 2016)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 133

Posted at 10.00 PM on Saturday 3rd December 2016 from Bangalore- due on First Sunday

Click here for solution to Apaku-133 (அபாகு-133 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 05 (first published in August 2009)

Posted at 10.00 PM on 3rd December 2016 - First Saturday from Bangalore

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 02 (November 2016)

Posted at 10.00 PM on Third Saturday 19th November 2016 from Bangalore

Click here for solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 02 (November 2016)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 132

Posted at 10.00 PM on Saturday 5th November 2016 from Bangalore- due on First Sunday

Click here for solution to Apaku-132 (அபாகு-132 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 04 (first published in July 2009)

Posted at 10.00 PM on 5th November 2016 - First Sunday from Bangalore

Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 01 (October 2016)

Posted at 10.00 PM on Saturday 15th October 2016 from Chennai

Solution to Partha EC - தவி (English Clues - தமிழ் விடைகள்) - 01 (October 2016)

Solution posted on 18th November 2016 from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 131

Posted at 10.00 PM on Saturday 1st October 2016 from Bangalore- due on First Sunday

Click here for solution to Apaku-131 (அபாகு-131 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 03 (first published in June 2009)

Posted at 10.00 PM on 1st October 2016 - First Sunday from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 130

Posted at 10.00 PM on Saturday 3rd September 2016 from Bangalore- due on First Sunday

Click here for solution to Apaku-130 (அபாகு-130 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 02 (first published in May 2009)

Posted at 10.00 PM on 4th Sep 2016 - First Sunday from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 129

Posted at 10.00 PM on Saturday 6th August 2016 from Bangalore- due on First Sunday

Click here for solution to Apaku-129 (அபாகு-129 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 128

Posted at 6.30 PM on Saturday 2nd July 2016 from Chennai- due on First Sunday

Click here for solution to Apaku-128 (அபாகு-128 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 127

Posted at 11.00 PM on Saturday 18th June 2016 - due on Third Sunday from Bangalore

Click here for solution to Apaku-127 (அபாகு-127 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 126 (05-06-2016) (posting delayed as my website was down for over 3 hours)

Posted at 9.00 AM on 5th June 2016 - First Sunday from Bangalore

Click here for solution to Apaku-126 (அபாகு-126 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 125 (15-05-2016)

Posted at 7.00 AM on 15th May 2016 - Third Sunday from Bangalore

Click here for solution to Apaku-125 (அபாகு-125 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 01 (first published in April 2009)

Posted at 7.00 AM on 15th May 2016 - Third Sunday from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 124 (01-05-2016)

Posted at 7.00 AM on 1st May 2016 - First Sunday from Chennai

Click here for solution to Apaku-124 (அபாகு-124 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 123 (17-04-2016)

Posted at 7.00 AM on 17th April 2016 - Third Sunday from Chennai

Click here for solution to Apaku-123 (அபாகு-123 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 122 (03-04-2016)

Posted at 7.00 AM on 3rd April 2016 - First Sunday from Bangalore

Click here for solution to Apaku-122 (அபாகு-122 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 121 (20-03-2016)

Posted on 20th March 2016 - Third Saturday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-121 (அபாகு-121 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 120 (06-03-2016)

Posted on 5th March 2016 - First Saturday from Chennai at 10.00 PM

Click here for solution to Apaku-120 (அபாகு-120 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 119 (21-02-2016)

Posted on 20th February 2016 - Third Saturday from Bangalore at 10.00 PM

Click here for solution to Apaku-119 (அபாகு-119 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 118 (07-02-2016)

Posted on 7th February 2016 - First Sunday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-118 (அபாகு-118 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 117 (24-01-2016)

Posted on 24th January 2016 - Fourth Sunday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-117 (அபாகு-117 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 116 (10-01-2016)

Posted on 10th January 2016 - Second Sunday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-116 (அபாகு-116 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 115 (20-12-2015 மூன்றாவது ஞாயிறு)

Posted on 19th December 2015 - Third Saturday from Chennai at 9.45 PM

Click here for solution to Apaku-115 (அபாகு-115 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 114 (06-12-2015 முதல் ஞாயிறு)

Posted on 6th December 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-114 (அபாகு-114 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 113 (15-11-2015 - மூன்றாவது ஞாயிறு)

Posted on 14th November 2015 from Bangalore at 9.00 PM

Click here for solution to Apaku-113 (அபாகு-113 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 112 (01-11-2015 - முதல் ஞாயிறு)

Posted on 1st November 2015 from Bangalore at 6.00 AM

Click here for solution to Apaku-112 (அபாகு-112 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 111 (18-10-2015 - மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை)

Posted on 18th October 2015 from Chennai at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-111 (அபாகு-111 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 110 (04-10-2015 - முதல் ஞாயிறு)

Posted on 4th October 2015 from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-110 (அபாகு-110 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 109 (20-09-2015 - மூன்றாம் ஞாயிறு)

Posted on 20th September 2015 from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-109 (அபாகு-109 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 108 (06-09-2015 - முதல் ஞாயிறு)

Posted on 6th September 2015 from Chennai at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-108 (அபாகு-108 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 107 (15-08-2015 சுதந்திர தினம்)

Posted on 15th August 2015 from Bangalore at 2.00 PM

Click here for solution to Apaku-107 (அபாகு-107 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 106 (05-07-2015 ஞாயிறு)

Posted on 5th July 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-106 (அபாகு-106 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 105 (21-06-2015 ஞாயிறு)

Posted on 21st June 2015 - Sunday from Chennai at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-105 (அபாகு-105 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 104 (07-06-2015 ஞாயிறு)

Posted on 7th June 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-104 (அபாகு-104 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 103 (17-05-2015 ஞாயிறு)

Posted on 17th May 2015 - Sunday from Chennai at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-103 (அபாகு-103 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 102 (03-05-2015 ஞாயிறு)

Posted on 3rd May 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-102 (அபாகு-102 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 101 (19-04-2015 ஞாயிறு)

Posted on 19th April 2015 - Sunday from Chennai at 1.00 PM

Click here for solution to Apaku-101 (அபாகு-101 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 100 (05-04-2015 ஞாயிறு)

Posted on 5th April 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

Click here for solution to Apaku-100 (அபாகு-100 விடைகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 99 (15-03-2015 ஞாயிறு)

Posted on 15th March 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 98 (01-03-2015 ஞாயிறு)

Posted on 1st March 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 97 (15-02-2015 ஞாயிறு)

Posted on 15th February 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 96 (01-02-2015 ஞாயிறு)

Posted on 1st February 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 95 (25-01-2015 ஞாயிறு)

Posted on 25th January 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 94 (18-01-2015 ஞாயிறு)

Posted on 18th January 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 93 (11-01-2015 ஞாயிறு)

Posted on 11th January 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 92 (04-01-2015 ஞாயிறு)

Posted on 4th January 2015 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 91 (28-12-2014 ஞாயிறு)

Posted on 28th December 2014 - Sunday from Chennai at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 90 (21-12-2014 ஞாயிறு)

Posted on 21st December 2014 - Sunday from Chennai at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 89 (14-12-2014 ஞாயிறு)

Posted on 14th December 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 88 (07-12-2014 ஞாயிறு)

Posted on 7th December 2014 - Sunday from Kanchipuram at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 87 (30-11-2014 ஞாயிறு)

Posted on 30rd November 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 86 (23-11-2014 ஞாயிறு)

Posted on 23rd November 2014 - Sunday from Chennai at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 85 (16-11-2014 ஞாயிறு)

Posted on 16th November 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 84 (09-11-2014 ஞாயிறு)

Posted on 9th November 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 83 (02-11-2014 ஞாயிறு)

Posted on 2ndNovember 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 82 (26-10-2014 ஞாயிறு)

Posted on 26th October 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 81 (19-10-2014 ஞாயிறு)

Posted on 19th October 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 80 (12-10-2014 ஞாயிறு)

Posted on 12th October 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 79 (05-10-2014 ஞாயிறு)

Posted on 5th October 2014 - Sunday from Bangalore at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 78 (28-09-2014 ஞாயிறு)

Posted on 28th September 2014 - Sunday from Chennai at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 77 (21-09-2014 ஞாயிறு)

Posted on 21st September 2014 - Sunday from Chennai at 7.00 AM

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 76 (14-09-2014 ஞாயிறு)

Posted on 14th September 2014 - Sunday from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 75 (ஆகஸ்ட் 2014 - 03 (25 ஆகஸ்ட் 2014))

Posted on 25th August 2014 from Chennai

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 74 (ஆகஸ்ட் 2014 - 02)

Posted on 10th August 2014 from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 73 (ஆகஸ்ட் 2014 - 01)

Posted on 5th August 2014 from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 72 (ஜூலை 2014 - 02)

Posted on 25th July 2014 from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 71 (ஜூலை 2014 - 01)

Posted on 5th July 2014 from Bangalore

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 70 (ஜூன் 2014 - 02)

Posted on 15th June 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 69 (ஜூன் 2014 - 01)

Posted on 5th June 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 68 (மே 2014 - 02)

Posted on 25th May 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 67 (மே 2014 - 01)

Posted on 8th May 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 66 ஏப்ரல் 2014 - 02)

Posted on 20th April 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 65 ஏப்ரல் 2014 - 01)

Posted on 5th April 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 64 மார்ச் 2014 - 02)

Posted on 20th March 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 63 மார்ச் 2014 - 01)

Posted on 5th March 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 62 பிப்ரவரி 2014 - 02)

Posted on 20th February 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 61 பிப்ரவரி 2014 - 01)

Posted on 5th February 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 60 (ஐனவரி 2014-02 (அறுபதாவது குறுக்கெழுத்து ஸ்பெஷல்)

Posted on 25th January 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 59 (ஐனவரி 2014-01

Posted on 5th January 2014

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 58 (டிசம்பர் 2013 - மார்கழி ஸ்பெஷல்)

Posted on 20th December 2013

Tamil Cryptic Crossword (based on Vanchi's clues)- வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - டிசம்பர் 2013- compiled by Parthasarathy

Posted on 5th December 2013

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 57

Posted on 20th November 2013

Tamil Cryptic Crossword (based on Vanchi's clues)- வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - நவம்பர் 2013- compiled by Parthasarathy

Posted on 5th November 2013

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 56

Posted on 20th October 2013

Tamil Cryptic Crossword (based on Vanchi's clues)- வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - அக்டோபர் 2013- compiled by Parthasarathy

Posted on 5th October 2013

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 55

Posted on 20th September 2013

Tamil Cryptic Crossword (based on Vanchi's clues)- வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - செப்டம்பர் 2013- compiled by Parthasarathy

Posted on 4th September 2013

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 54 and PECK-01 (Partha's Easy Cryptic Krossword-01 - Auggust 2013) compiled by S.Parthasarathy

Posted on 20th August 2013

Tamil Cryptic Crossword (based on Vanchi's clues)- வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - ஆகஸ்ட் 2013- compiled by Parthasarathy

Posted on 6th August 2013

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 53

Posted on 20th July 2013

Tamil Cryptic Crossword (based on Vanchi's clues)- வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - ஜூலை 2013 - compiled by Parthasarathy

Posted on 6th July 2013

வது குறுக்கெழுத்து ஸ்பெஷல்-52 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 20th June 2013

Tamil Cryptic Crossword (based on Vanchi's clues)- வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - ஜுன் 2013 compiled by Parthasarathy

Posted on 6th June 2013

51 வது குறுக்கெழுத்து ஸ்பெஷல் (Originally numbered as Apaku-50-B) compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 20th May 2013

50 வது குறுக்கெழுத்து ஸ்பெஷல் (Originally numbered as Apaku-50-A) compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 20th May 2013

Tamil Cryptic Crossword - வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - மே 2013 compiled by Parthasarathy based on Vanchinathan's clues

Posted on 6th May 2013

Tamil Cryptic Crossword for April 2013 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 20th April 2013

Tamil Cryptic Crossword - வாஞ்சிநாதன் குறிப்புகள் புதிர்-ஏப்ரல் 2013 compiled by Parthasarathy based on Vanchinathan's clues

Posted on 6th April 2013

Tamil Cryptic Crossword for March 2013 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 20th March 2013

Tamil Cryptic Crossword - வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - மார்ச் 2013 compiled by Parthasarathy based on Vanchinathan's clues

Posted on 6th March 2013

Tamil Cryptic Crossword for February 2013 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 20th February 2013

Tamil Cryptic Crossword - வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - பிப்ரவரி 2013 compiled by Parthasarathy based on Vanchinathan's clues

Posted on 2nd January 2013

Tamil Cryptic Crossword for January 2013 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 20th January 2013

Tamil Cryptic Crossword - வாஞ்சிநாதனின் குறிப்புகள் புதிர் - ஜனவரி 2013 compiled by Parthasarathy based on Vanchinathan's clues

Posted on 2nd January 2013

Tamil Cryptic Crossword for December 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 20th December 2012

Tamil Cryptic Crossword for December 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 20th December 2012

Tamil Cryptic Crossword for November 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st November 2012

Tamil Cryptic Crossword for November 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st November 2012

Tamil Cryptic Crossword for October 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 18th October 2012

Tamil Cryptic Crossword for October 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 18th October 2012

Tamil Cryptic Crossword for September 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st September 2012

Tamil Cryptic Crossword for September 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st September 2012

Tamil Cryptic Crossword for August 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st August 2012

Tamil Cryptic Crossword for August 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st August 2012

Tamil Cryptic Crossword compiled by Muthu & Partha in July 2012

Posted on 21st August 2012

Tamil Cryptic Crossword for July 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 18th July 2012

Tamil Cryptic Crossword for July 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 18th July 2012

Tamil Cryptic Crossword for June 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 17th June 2012

Tamil Cryptic Crossword for June 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 17th June 2012

Tamil Cryptic Crossword for May 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st May 2012

Tamil Cryptic Crossword for May 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st May 2012

Tamil Cryptic Crossword for April 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st April 2012

Tamil Cryptic Crossword for April 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st April2012

Tamil Cryptic Crossword for March 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 12th March 2012

Tamil Cryptic Crossword for March 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 12th March 2012

Tamil Cryptic Crossword for February 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 5th March 2012

Tamil Cryptic Crossword for February 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 5th March 2012

Tamil Cryptic Crossword for January 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st January 2012

Tamil Cryptic Crossword for January 2012 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st January 2012

Tamil Cryptic Crossword for December 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st December 2011

Tamil Cryptic Crossword for December 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st December 2011

Tamil Cryptic Crossword for November 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st November 2011

Tamil Cryptic Crossword for November 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st November 2011

Tamil Cryptic Crossword for November 2011 compiled by Thirumoorthi Subramanian which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 28th November 2011

Tamil Cryptic Crossword for November 2011 compiled by Thirumoorthi Subramanian (fillable)

Posted on 28th November 2011

Tamil Cryptic Crossword for October 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st October 2011

Tamil Cryptic Crossword for October 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy

Posted on 21st October 2011

Tamil Cryptic Crossword for October 2011 compiled by Thirumoorthi Subramanian which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 26th October 2011

Tamil Cryptic Crossword for October 2011 compiled by Thirumoorthi Subramanian (fillable)

Posted on 26th October 2011

Tamil Cryptic Crossword for September 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st September 2011

Tamil Cryptic Crossword for September 2011 compiled by Thirumoorthi Subramanian which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 27th september 2011

Tamil Cryptic Crossword for September 2011 compiled by Thirumoorthi Subramanian (fillable)

Posted on 27th September 2011

Tamil Cryptic Crossword for August 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st August 2011

Tamil Cryptic Crossword for July 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st July 2011

Tamil Cryptic Crossword for June 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy which can be solved by using the normal English Keyboard for which the software has been developed by Mr. Hari Balakrishnan

Posted on 21st June 2011

Tamil Cryptic Crossword for June 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable) in the usual format

Posted on 21st June 2011

Tamil Cryptic Crossword for May 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st May 2011

Tamil Cryptic Crossword for April 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Crossword Posted on 21st April 2011. Hints and Solution posted on 21st May 2011

Tamil Cryptic Crossword for March 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st March 2011

Tamil Cryptic Crossword for February 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st February 2011

Tamil Cryptic Crossword for January 2011 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st January 2011

Tamil Cryptic Crossword for December 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Crossword Posted on 21st December 2010. Hints and Solution posted on 21st January 2011

Tamil Cryptic Crossword for November 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Crossword posted on 21st November 2010. Hints and Solution posted on 21st December 2010

Tamil Cryptic Crossword for October 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Crossword Posted on 21st October 2010. Hints and solution posted on 21st November 2010

Tamil Cryptic Crossword for September 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable and with hints and solution)

Crossword Posted on 21st September 2010. Hints and solution posted on 21st October 2010

Tamil Cryptic Crossword for August 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable and with hints and solution)

Crossword Posted on 21st August 2010. Hints and solution posted on 21st September 2010.

Tamil Cryptic Crossword for July 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st July 2010

Tamil Cryptic Crossword for June 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st June 2010

Tamil Cryptic Crossword for May 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st May 2010

Tamil Cryptic Crossword for April 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st April 2010

Tamil Cryptic Crossword for March 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st March 2010

Tamil Cryptic Crossword for February 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st February 2010

Tamil Cryptic Crossword for January 2010 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st January 2010

Tamil Cryptic Crossword for December 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st December 2009

Tamil Cryptic Crossword for November 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st November 2009

Tamil Cryptic Crossword for October 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st October 2009

Bi-lingual (Tamil & English) Cryptic Crossword for September 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st September 2009

Tamil Cryptic Crossword for August 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable)

Posted on 21st August 2009

Tamil Cryptic Crossword for July 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable and with hints to solve)

Posted on 21st July 2009

Tamil Cryptic Crossword for June 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable and with hints to solve)

Tamil Cryptic Crossword for May 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable and with hints to solve)

Tamil Cryptic Crossword for April 2009 compiled by Amritha & Parthasarathy (fillable and with hints to solve)Click here to visit my Home Page